Op initiatief van mevrouw Petra De Sutter – Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post en tevens referentieminister bevoegd voor de Dienst Regulering – zullen binnenkort een wetsontwerp en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten worden ingediend om te voldoen aan de Europese bepalingen inzake de onafhankelijkheid en de organisatie van de economische regulator voor het spoorvervoer en de luchthavengelden.
De Dienst Regulering werd in 2004 opgericht om de taken van economische regulering van de spoor- en luchthavensectoren uit te voeren. Deze oprichting werd niet volledig voltooid omdat niet wordt voldaan aan de Europese eisen inzake onafhankelijkheid en organisatie. Het project van minister De Sutter beoogt dan ook grotendeels tegemoet te komen aan de Europese vereisten.
Alle stakeholders van de gereguleerde sectoren wordt hun mening gevraagd omtrent voorliggend project. Het consultatiedocument is hier beschikbaar.