Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Dienstvoorzieningen

icon dienstvoorzieningen

Sinds 2015 is er binnen de spoorregulering – naast het klassieke gedeelte over toegang de spoorweginfrastructuur – een nieuw luik toegevoegd, meer bepaald de toegang tot de dienstvoorzieningen en de diensten die hierin verleend worden. Een dienstvoorziening is een installatie, inclusief een terrein, gebouw of uitrusting, die in het geheel of gedeeltelijk speciaal is ingericht voor het verrichten van een of meer diensten zoals bedoeld in Bijlage 1, punten 2, 3 en 4 van de Spoorcodex (Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex).

Europa heeft dit domein verder uitgewerkt in de uitvoeringsverordening 2017/2177 van 22 november 2017 betreffende de toegang tot dienstvoorzieningen en spoorgebonden diensten met de bedoeling meer transparantie te brengen in de markt van spoorgebonden diensten (RRS – rail related services). Dit door in de eerste plaats de exploitanten van dienstvoorzieningen te verplichten informatie over de toegangsvoorwaarden te publiceren. Daarnaast legt de uitvoeringsverordening ook enkele regels op die zowel dienen te zorgen voor een betere samenwerking tussen de exploitant van de dienstvoorziening en de infrastructuurbeheerders, als voor een niet-discriminerende behandeling van spoorondernemingen.

Bekijk alle beslissingen, adviezen, mededelingen en andere documenten in de publicaties dienstvoorzieningen

Bevoegdheden

In het kader van de dienstvoorzieningen heeft de Dienst Regulering de volgende opdrachten:
(Bij het bewegen over de kruisjes in de tabel krijgt u nog extra informatie te zien. Op de thema’s in de linker kolom kunt u eveneens doorklikken naar verdere informatie in de lexicon.)

Beroepsmogelijkheid tegen beslissingen van de Dienst Regulering
Elk persoon die zijn belang aantoont kan beroep aantekenen bij het Marktenhof te Brussel zetelend zoals in kort geding tegen elke beslissing van de Dienst Regulering in het kader van zijn controlebevoegdheid en zijn bevoegdheid inzake behandeling van klachten.

Het beroep dient aangetekend te worden binnen de termijn van een maand vanaf de kennisgeving van de beslissing of, voor de belanghebbende personen aan wie de beslissing niet diende te worden betekend, binnen een termijn van een maand vanaf de bekendmaking van de bedoelde beslissing in het Belgisch Staatsblad.

Het Marktenhof doet uitspraak met volle rechtsmacht.

Markt

De volgende categorieën van dienstvoorzieningen kunnen onderscheiden worden:

tankinstallaties en tankplatformen

wasfaciliteiten

rangeerstations

onderhoudsfaciliteiten

passagiersstations

vormings- en goederenstations

vrachtterminals (inclusief havens)

opleidingsfaciliteiten

Een volledige monitoring van de markt van dienstvoorzieningen is momenteel nog niet beschikbaar. De kaart hieronder geeft een beperkt zicht op een deel van de installaties.

Installaties

Wetgeving

De wetgeving inzake dienstvoorzieningen omvat:

  • RICHTLIJN 2012/34/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (herschikking)
  • Uitvoeringsverordening 2017/2177 van 22 november 2017 betreffende de toegang tot dienstvoorzieningen en spoorgebonden diensten
  • WET van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex
error: Content is protected !!