Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Luchthaven

icon airport

Bij de privatisering van de luchthaven Brussel-Nationaal heeft de Belgische Staat een model van economische regulering opgelegd teneinde zo goed mogelijk de belangen van alle gebruikers en het algemeen belang te behartigen. De uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal vormt immers een natuurlijk monopolie en is door zijn internationale omvang een economische bedrijvigheid die van het grootste belang is voor de Belgische economie.

Om elk misbruik te vermijden, achtte de overheid het noodzakelijk administratief toezicht te organiseren op de door de private uitbater gehanteerde luchthavenheffingen en op de kwaliteit van de geleverde dienstverlening.

De exploitatielicentie is toegekend aan Brussels Airport Company.

Het aandeelhouderschap van de luchthavenuitbater is momenteel verdeeld als volgt:

%

voor de Belgische Staat, via de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM)

%

voor een privé-consortium, samengesteld als volgt:

%

Beacon

%

Solace

Deze exploitatielicentie bevat een aantal voorwaarden en regels waaraan de uitbater moet voldoen. De Dienst Regulering kijkt er op toe dat deze voorwaarden en regels worden gerespecteerd teneinde misbruik van de monopoliepositie te voorkomen.

Bekijk alle beslissingen, adviezen, mededelingen en andere documenten in de publicaties luchthaven

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Dienst Regulering met betrekking tot de economische regulering van Brussels Airport zijn de volgende:
(Bij het bewegen over de kruisjes in de tabel krijgt u nog extra informatie te zien. Op de thema’s in de linker kolom kunt u eveneens doorklikken naar verdere informatie in de lexicon.)

Beroepsmogelijkheid tegen beslissingen van de Dienst Regulering
Tegen de besluiten van de Dienst Regulering kan beroep met volle rechtsmacht aangetekend worden bij het Marktenhof te Brussel door zowel de luchthavenuitbater van Brussels Airport als door de luchtvaarmaatschappijen. Op straffe van verval moet het beroep ten laatste 30 dagen na de betekening van de beslissing worden ingesteld (artikel 2 van de Wet van 9 juli 2004 houdend diverse bepalingen).

Internationale samenwerking
De Dienst Regulering is tevens actief in het Thessaloniki Forum. Dit is een Europese werkgroep, onder auspiciën van de Europese Commissie, die alle Europese economische regulatoren voor luchthavens verenigt. Deze groep heeft enerzijds tot taak de Europese Commissie te adviseren in de verdere evolutie van de Europese regelgeving inzake economische luchthavenregulering, en anderzijds het ontwikkelen van guidelines aangaande verschillende aspecten van luchthavenregulering. De ‘position papers’ aangenomen door het Thessaloniki Forum zijn beschikbaar op diens website (klik hier), of in onze publicatiezone onder ‘internationale publicaties’.

Markt

Wat betreft de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal, moet de Dienst Regulering toezicht houden op de tarieven van de gereguleerde activiteiten, de kwaliteit van de dienstverlening, maar ook onderzoek doen naar de naleving van de voorwaarden uit de exploitatielicentie, waar de Dienst Regulering over een sanctionerende bevoegdheid beschikt.

De Dienst Regulering speelt dan ook een centrale rol in de verzameling, verwerking, aggregatie en verspreiding van betrouwbare data, zowel kwantitatief als kwalitatief. Naar analogie met de wetgeving omvat de Airport Monitor daarbij onder meer de ontwikkelingen van de luchthavenactiviteiten (passagiers- en goederenvervoer), een tariefbenchmark ten opzichte van de referentieluchthavens, de financiële opvolging van de luchthavenuitbater en de luchtvaartmaatschappijen en de opvolging van de kwaliteitsindicatoren.

Via de Airport Monitor en de jaarlijkse omzetting in een monitoringrapport zullen de evoluties in de markt duidelijk geïllustreerd en geanalyseerd worden. Eventuele knelpunten, bedreigingen en potentiële opportuniteiten kunnen zo geïdentificeerd worden. Mogelijkerwijs kan het ook de marktpartijen aanzetten hun activiteiten te verbeteren.

Enkele kerncijfers (2021) over Brussels Airport:

Icon car

%

komt per auto

Icon train arrivals at airport by train

%

komt met de trein

Icon briefcase money compensation / passenger

€ vergoeding/passagier

Icon airplane freight

ton vracht

Icon passengers at airport

miljoenen passagiers

Icon aircraft movements on the airport

luchtvaartbewegingen

De volgende monitorrapporten met betrekking tot Brussels Airport zijn beschikbaar:

De Dienst Regulering monitort jaarlijks de verschillende evoluties en de marktontwikkelingen binnen de luchthavensector, in het bijzonder voor Brussels Airport. De belangrijkste trends en ontwikkelingen Read more
De Dienst Regulering monitort jaarlijks de verschillende evoluties en de marktontwikkelingen binnen de luchthavensector, in het bijzonder voor Brussels Airport. De belangrijkste trends en ontwikkelingen Read more
De Dienst Regulering monitort de evoluties en marktontwikkelingen van Brussels Airport. De resultaten voor 2020 zijn uiteraard sterk beïnvloed door de gezondheidscrisis. Het monitorrapport is Read more
De Dienst Regulering volgt en analyseert jaarlijks de verschillende evoluties en marktontwikkelingen op Brussels Airport. In 2020 werd specifiek de impact van COVID-19 – en Read more
De Dienst Regulering bestudeert jaarlijks de verschillende evoluties en ontwikkelingen van de luchtvaartactiviteiten via Brussels Airport. Daarbij wordt onder meer ook de competitie met andere Read more
De Dienst Regulering heeft de verschillende evoluties en ontwikkelingen van de luchtvaartactiviteiten via Brussels Airport bestudeerd. Daarbij werd onder meer ook de competitie met andere Read more

Wetgeving

De reglementering die van toepassing is op de economische regulering van de luchthaven Brussels Airport is vervat in verscheidene koninklijke besluiten (K.B.).

  • Koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties.
  • Koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap B.I.A.C.
  • Op 15 maart 2009 is de Europese Richtlijn 2009/12/EG inzake luchthavengelden in werking getreden.

Naast deze reglementering zijn er aantal documenten van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) die geen reglementaire kracht hebben maar wel gelden als aanbeveling.

error: Content is protected !!