Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Privacystatement

 1. Doel van de privacyverklaring

De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal (hierna: de Dienst Regulering) verwerkt de persoonsgegevens die hij in het kader van zijn wettelijke opdrachten verkrijgt, hetzij via deze website, hetzij via andere kanalen, voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld.

Deze privacyverklaring geeft een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Dienst Regulering en is bedoeld voor alle belanghebbenden die met zijn dienstverlening in contact komen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, gevestigd in de Kruidtuinlaan 50 bus 72, 1000 Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij verwerkt in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten. Dit betekent dat hij alleen het doel van en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens bepaalt.

 1. Functie van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

De Data Protection Officer of functionaris voor gegevensbescherming heeft tot taak erop toe te zien dat de Dienst Regulering het wettelijk kader betreffende de gegevensbescherming naleeft.

Zijn opdracht bestaat er in de Dienst Regulering te informeren en te adviseren over zijn verplichtingen uit hoofde van de GDPR, samen te werken met de Gegevensbeschermingsautoriteit en op te treden als contactpunt voor deze autoriteit. Hij is ook het contactpunt voor al uw vragen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

U kan onze DPO bereiken via het volgende e-mailadres: dpo@regul.be

Of via de post:

Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal

DPO

Kruidtuinlaan 50 bus 72

1000 Brussel

 1. Wat zijn “persoonsgegevens”?

In de zin van artikel 4, 1) van de GDPR[1] is een persoonsgegeven “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

In overweging 14 van de Verordening worden gegevens over rechtspersonen, zoals de naam,  de rechtsvorm van de rechtspersoon en de contactgegevens ervan buiten het toepassingsgebied van de GDPR gesteld.

 1. Wat is “verwerking van persoonsgegevens”?

Gegevensverwerking is op grond van artikel 4, 2) van de GDPR “een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we en voor welke doeleinden?

De verwerking van persoonsgegevens die via de website verstrekt worden heeft de volgende doeleinden: 

 1. Informatieverstrekking en bijstand aan burgers en organisaties. De verkrijging van persoonsgegevens gebeurt hier via het contactformulier. De verwerking van persoonsgegevens is hierbij gesteund op de toestemming van de betrokkene.
 2. Wettelijke publicatie- en notificatieverplichting van het “Kennisgevingsformulier van een geplande nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor”. De verwerking van persoonsgegevens is hierbij gesteund op de toestemming van de betrokkene.
 3. Dossierbeheer. Het is mogelijk dat de Dienst Regulering in het kader van een dossier (controleopdracht, monitoring, geschil, klacht, advies) kennis krijgt van informatie die hem wordt bezorgd via het contactformulier. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Dienst Regulering bij wet is opgedragen.
 4. Werking en beveiliging van de website. De verwerking van persoonsgegevens is wat de functionele cookies betreft gesteund op het legitiem belang van de Dienst Regulering en wat de analysecookies betreft, op de toestemming van de betrokkene.
Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Hoe lang? Naar wie?
Uit het kennisgevingsformulier van een geplande nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor Rechtstreeks van betrokkene Onderworpen aan de termijnen van de Archiefwet (24.06.1955)

Externe communicatie:

*publicatie van het ingevulde formulier op deze website en op de LinkedIn-pagina van de Dienst Regulering

*notificatie van het ingevulde formulier aan de in artikel 62, §3, 5°, 2e lid van de Spoorcodex bedoelde partijen

Uit contactformulieren: loutere informatieverstrekking Rechtstreeks van betrokkene Niet langer dan noodzakelijk voor het bereiken van het doeleinde Geen externe communicatie
Uit contactformulieren: informatie inzake (lopende) dossiers Rechtstreeks van betrokkene Onderworpen aan de termijnen van de Archiefwet (24.06.1955) Externe communicatie wanneer de openbaarmaking geen afbreuk doet aan
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of wanneer de betrokkene met de openbaarmaking heeft ingestemd (Art. 6, §2, 1° Wet 11 april 1994 Openbaarheid van Bestuur)
Functionele cookies Rechtstreeks van betrokkene zie cookiebeleid Geen externe communicatie
Analysecookies Rechtstreeks van betrokkene zie cookiebeleid Geen externe communicatie

 

Cookiebeleid

Naam van de cookie Externe Leverancier Type Bewaring Omschrijving
__cfduid Cloudflare Technisch 1 jaar Dit wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
pll_languange   Technisch 1 jaar Dit bevat de huidige taal van de gebruiker van de site.
displayCookieConsent   Technisch 1 jaar Deze cookie wordt gebruikt om de keuze van de gebruiker over cookies op de website te onthouden om te voorkomen dat de popup na acceptatie wordt geopend.
_ga Google analytics Analytisch 2 jaar De javascriptbibliotheek van Google Universal Analytics maakt gebruik van eerste partij cookies om: unieke gebruikers te onderscheiden en de verzoeksfrequentie aan te passen. Om u af te melden, klikt u hier.
_gid Google analytics Analytisch 1 dag Dit wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_gat Google analytics Analytisch Sessie Dit wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

 

De verwerking van persoonsgegevens die via andere kanalen verstrekt worden (e-mails, brievenpost, antwoorden op vragenlijsten via webforms,…) heeft de volgende doeleinden:
1. Algemene informatieverstrekking en bijstand aan burgers en organisaties. De verwerking van persoonsgegevens is hierbij gebaseerd op een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Dienst Regulering bij wet is opgedragen.

2. Dossierbeheer. Indien de Dienst Regulering in het kader van een dossier (controleopdracht, monitoring, geschil, klacht, advies) kennis krijgt van persoonsgegevens, dan is de verwerking ervan gebaseerd op de noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang of op de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Dienst Regulering bij wet is opgedragen.

3. Contacten met ondernemingen uit de gereguleerde sectoren voeren en onderhouden. Indien de Dienst Regulering kennis krijgt van persoonsgegevens afkomstig van (contact)personen van ondernemingen uit de spoorweg- of luchthavensector, dan is de verwerking ervan gebaseerd op de noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Dienst Regulering bij wet is opgedragen.

Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Hoe lang? Naar wie?
Uit e-mails of brievenpost: loutere informatieverstrekking Rechtstreeks van betrokkene Niet langer dan noodzakelijk voor het bereiken van het doeleinde Geen externe communicatie
Uit e-mails, brievenpost, webforms: informatie inzake (lopende) dossiers Rechtstreeks van betrokkene Onderworpen aan de termijnen van de Archiefwet (24.06.1955) Externe communicatie wanneer de openbaarmaking geen afbreuk doet aan
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of wanneer de betrokkene met de openbaarmaking heeft ingestemd (Art. 6, §2, 1° Wet 11 april 1994 Openbaarheid van Bestuur)
 1. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten zijn echter slechts in een beperkt aantal gevallen van toepassing.

 • U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens die door onze organisatie worden verwerkt;
 • U hebt het recht om onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
 • In bepaalde door de GDPR voorziene gevallen hebt u het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
 • In bepaalde door de GDPR voorziene gevallen hebt u te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, behalve indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst, wettelijk toegelaten is of berust op uw uitdrukkelijke toestemming;
 • In bepaalde door de GDPR voorziene gevallen hebt u het recht onverwijld wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

In bepaalde omstandigheden kan de uitoefening van uw rechten worden opgeschort.

 1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via de hogergenoemde kanalen.

We herinneren u eraan dat uw identiteit redelijkerwijze verifieerbaar moet zijn, zodat we er zeker van kunnen zijn dat niemand anders uw rechten probeert uit te oefenen.

 1. Beroepsmogelijkheden

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en een beroep in rechte in te stellen als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd of dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

U kunt uw klacht indienen op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax:  +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

 1. Meer informatie

Meer informatie over de wetgeving die van toepassing is op uw persoonsgegevens in België vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

[1] Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), Publicatieblad van de EU L119, 4 mei 2016, inwerkingtreding 25 mei 2018.

 

error: Content is protected !!