De nieuwe bevoegdheden van de regulator volgend uit het vierde spoorwegpakket.

De Wet van 11 januari 2019 zet in het Belgisch recht het vierde spoorwegpakket om, dat de markt voor binnenlands personenvervoer opent voor concurrentie. In deze context zijn de bevoegdheden van de regulator uitgebreid.

Wat de bevoegdheden met betrekking tot de opening van de interne markt betreft, stelt de regulator vast of de uitvoering van een nieuwe passagiersvervoersdienst het economisch evenwicht van een openbaredienstcontract in gevaar kan brengen.
Er wordt een nieuw overlegorgaan opgericht tussen de infrastructuurbeheerder, de FOD Mobiliteit & Transport en de operatoren. De regulator neemt hierin deel als waarnemer.

Tevens werden de controlebevoegdheden van de regulator uitgebreid tot de volgende zaken:
– bepaalde aspecten met betrekking tot het onderhoud van de infrastructuur;
– bepaalde aspecten met betrekking tot het beheer van het spoorverkeer;
– bepaalde aspecten in verband met de vernieuwing van de infrastructuur;
– de samenwerkingsovereenkomsten die kunnen worden gesloten tussen de infrastructuurbeheerder en een of meer spoorwegondernemingen of tussen verschillende infrastructuurbeheerders;
– monitoring van concurrentie op de binnenlandse markt;
– de uitvoering van audits naar financiĆ«le transparantie.

Wat de leiding van de infrastructuurbeheerder betreft, waakt de Dienst Regulering erover dat er geen belangenconflicten bestaan in hoofde van bestuursleden en bepaalde personeelsleden ervan.