Illustratie Trein 2

Wetgeving

Inventaris van wetgeving en reglementering inzake spoorwegen

1. Algemene wetgeving en reglementering inzake.

Een  inventaris kan geraadpleegd worden op, de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Deze inventaris bevat een overzicht van alle toepasselijke bepalingen per thema.

 

2. Wetgeving en reglementering inzake spoorwegregulering.

2.1. Eéngemaakte Europese spoorwegruimte

  • RICHTLIJN 2007/58/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 oktober 2007 tot wijziging van Richtlijn 91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap, en van Richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur
  • RICHTLIJN 2012/34/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (herschikking)
  • UITVOERINGSVERORDENING nr 869/2014 VAN DE COMMISSIE van 11 augustus 2014 inzake nieuwe spoorvervoerdiensten voor passagiers.

 

2.2. Gebruik van spoorweginfrastructuur.

  • WET van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen
  • WET van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex
  • Koninklijk besluit van 6 juli 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 betreffende de verdeling van de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.
  • VERORDENING (EU) Nr. 913/2010 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 september 2010 inzake het Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer
  • Koninklijk besluit van 21 maart 2007 betreffende het administratief afhandelen van geschillen inzake de toewijzing van de spoorweginfrastructuurcapaciteit.
  • Ministerieel besluit van 9 december 2004 houdende aanpassing van berekeningsregels, de waarde van de coëfficiënten en van de eenheidsprijzen voor de berekening van de infrastructuur vergoeding.
  • Koninklijk besluit van 9 december 2004 betreffende de verdeling van de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.