Spoorvervoer – Samenwerkingsovereenkomst tussen de Dienst Regulering en de Vergunningverlenende Autoriteit verantwoordelijk voor vergunningen aan spoorwegondernemingen

15 juni 2017

De Dienst Regulering en de Vergunningverlenende autoriteit (dit is de dienst binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer die vergunningen aan spoorwegondernemingen uitreikt) hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend die de informatie-uitwisseling tussen beide partijen regelt.

Artikel 56, paragraaf 3 van de Europese richtlijn 2012/34/EU, dat in Belgisch recht werd omgezet in artikel 66/1 van de Spoorcodex, vormt de basis van deze overeenkomst. De bepaling schrijft immers voor dat tussen het toezichthoudende orgaan, de vergunningverlenende autoriteit en de veiligheidsinstantie een gemeenschappelijk kader voor samenwerking en informatie-uitwisseling moet worden ontwikkeld dat erop is gericht nadelige effecten voor de concurrentie of de veiligheid in de spoorwegsector te voorkomen.

Door het ondertekenen van het akkoord verbinden de betrokken autoriteiten er zich toe bepaalde nuttige informatie uit te wisselen en tot het verstrekken van aanbevelingen.

Het samenwerkingsakkoord tussen de Dienst Regulering en de Vergunningverlenende autoriteit vormt het eerste luik van het gemeenschappelijk kader. In een latere fase zal de Dienst Regulering eveneens een overeenkomst sluiten met de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS).