Treinhal

Missie en Visie

De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal is het ‘toezichthoudende orgaan’ voor de spoorwegen of de ‘economisch regulerende overheid’ voor de luchthaven Brussel-Nationaal.

De Dienst heeft volgende opdrachten.

  • Waken over de markt: De Dienst Regulering is de economische waakhond van de markten van het spoorvervoer in België en de luchthaven Brussel-Nationaal (Brussels Airport). Dit betekent dat wordt bekeken of de processen op deze markten correct verlopen en dat de markt zich harmonieus ontwikkelt. Verder gaat de Dienst na of de tarieven voor het gebruik van de infrastructuur correct worden toegepast (spoor) of op een correcte manier worden berekend (luchthaven).
  • Waken over de belangen van de gebruikers en het algemeen belang: De dienst Regulering waakt eveneens over de belangen van de gebruikers die toegang wensen te krijgen tot de spoor- of luchthaveninfrastructuur. Deze toegang dient op een niet-discrimerende wijze verleend te worden.
  • Adviseren: De dienst Regulering heeft tenslotte ook de taak om de overheid te adviseren, o.a. bij de ontwikkeling van toekomstige reglementering aangaande economische regulering in de spoor- en luchthavensector.

Bij de uitvoering van zijn opdrachten hanteert de Dienst volgende visie.

  • De Dienst Regulering streeft er naar een belangrijke actor in het veld te zijn die in alle onafhankelijkheid en autonomie zijn rol kan spelen en hierbij een zo groot mogelijke transparantie aan de dag legt.
  • De dienst Regulering moet tevens een vertrouwenspersoon zijn voor alle betrokkenen uit de betrokken sectoren.
  • Daarvoor is het van belang dat de leden van de dienst Regulering over voldoende professionele expertise beschikken en een onberispelijke integriteit bezitten om een correcte belangenafweging te maken in alle ondernomen acties. Wettelijk is bovendien vastgelegd dat de leden van de dienst Regulering geen (contractuele of andere) activiteiten mogen uitoefenen voor ondernemingen of infrastructuurbeheerders werkzaam in de gereguleerde sectoren.