Beslissingen

De Dienst Regulering heeft op basis van haar wettelijke bevoegdheden tot nu toe volgende beslissingen genomen.

BESLISSING L-2006-1
Beslissing L-2006-1 betreffende de doorrekening van de beveiligingskosten voor de correctieve beveiligingsmaatregelen die werden genomen door “Brussels Airport Company” ten gevolge van de inspectie door de Europese Commissie van Brussels Airport.

BESLISSING D-2008-01-LA
Beslissing nr. D-2008-01-LA betreffende de overeenkomsten met betrekking tot het niveau van de dienstverlening afgesloten door “The Brussels Airport Company” met de verleners van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven van Brussel-Nationaal

BESLISSING D-2009-01-LA
Beslissing nr. D-2009-01-LA betreffende de kwaliteitscharters voor de gebruikers en de passagiers opgesteld door “The Brussels Airport Company”

BESLISSING  D-2009-02-LA
Beslissing nr.  D-2009-02-LA inzake het gebruik van het concept van Fast Lane Security op Brussels Airport.
De uitvoering van deze beslissing werd opgeschort via een minnelijke schikking afgesloten tussen de Dienst Regulering en The Brussels Airport Company.

BESLISSING D-2010-01-LA
Beslissing nr. D-2010-01-LA betreffende de wijziging van het kwaliteitscharter voor de passagiers opgesteld door “The Brussels Airport Company”.

Beslissing D-2010-02-LA

Beslissing nr D-2010-02-LA betreffende het tariefsysteem en formule voor tariefcontrole voor de gereguleerde periode april 2011 - maart 2016 meegedeeld door The Brussels Airport Company

Beslissing D-2011-01-LA

Beslissing betreffende de overeenkomst met betrekking tot het niveau van de dienstverlening afgesloten door “The Brussels Airport Company” met de (toekomstige) verleners van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven van Brussel-Nationaal, beperkte categorie, ten behoeve van derden.

Beslissing D-2014-01-LA

Beslissing nr. D-2014-01-LA betreffende de uitbating van General Aviation op Brussels Airport.
Op 13 april 2016 heeft de 18e kamer van het Hof van Beroep te Brussel uitspraak gedaan inzake het hoger beroep dat werd ingediend door Abelag tegen de beslissing D-2014-01-LA van de Dienst Regulering.
Het Hof heeft geoordeeld dat de vordering ontvankelijk en gegrond is. De rechter heeft bijgevolg beslist om onderdeel 4 van de beslissing D-2014-01-LA te vernietigen.

Beslissing D-2015-01-LA

Beslissing nr. D-2015-01-LA betreffende de uitbating van General Aviation op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Beslissing D-2015-02-LA

Beslissing nr. D-2015-02-LA betreffende de kwaliteitscharters voor General Aviation opgesteld door Brussels Airport Company.

Beslissing D-2015-03-LA

Beslissing nr. D-2015-03-LA betreffende de overeenkomsten met betrekking tot het niveau van de dienstverlening gesloten met de verleners van grondafhandelingsdiensten bij General Aviation.

BESLISSING D-2015-05-LA

Beslissing nr. D-2015-05-LA van 21 april 2015 betreffende de controle op de naleving van afdelingen VI - Veiligheid en beveiliging en VII - Milieu van het licentiebesluit door de licentiehouder van de luchthaven Brussel-Nationaal.

BESLISSING D-2015-06-LA

Beslissing D-2015-06-LA van 12 juni 2015 betreffende de uitbating van General Aviation op de luchthaven Brussel-Nationaal.

BESLISSING D-2015-07-LA

Beslissing D-2015-07-LA van 29 juni betreffende het van kracht worden van de wijziging van de luchthavengelden op de luchthaven Brussel-Nationaal.

BESLISSING D-2015-08-LA

Beslissing D-2015-08-LA betreffende de kwaliteitsindicatoren voor de objectieve meting van de wachttijd van het check-in proces op de luchthaven Brussel-Nationaal.

BESLISSING D-2015-09-LA

Beslissing D-2015-09-LA van 25 september 2015 betreffende de verlenging van de beslissingstermijn voor de Dienst Regulering in het kader van het verzoekschrift tot weigering van het tariefvoorstel.

BESLISSING D-2015-12-LA

Beslissing D-2015-12-LA van 3 november 2015 betreffende de aanpassing van het tariefsysteem en de formule voor tariefcontrole voor de gereguleerde periode van 1 april 2016 - 31 maart 2021, zoals finaal voorgesteld door Brussels Airport Company.

BESLISSING D-2016-01-LA

Beslissing D-2016-01-LA van 8 februari 2016 betreffende het voorlopig van kracht worden van de heffing voor de 'bussing'-activiteit op de luchthaven Brussel-Nationaal.

BESLISSING D-2016-03-LA

Beslissing D-2016-03-LA betreffende het verzoekschrift tot weigering van het tarief voor de ‘bussing’-activiteit op de luchthaven Brussel-Nationaal. Het door easyJet ingediende verzoek werd ongegrond verklaard. Het door BAC voorgestelde tarief voor de bussing-activiteit wordt definitief van kracht op 1 april 2016.

BESLISSING D-2017-01-LA

Beslissing D-2017-01-LA betreffende de klachten inzake de naleving van de licentievoorwaarden door de luchthavenuitbater Brussels Airport Company

BESLISSING D-2017-02-LA

Beslissing D-2017-02-LA betreffende de overeenkomst met betrekking tot het niveau van de dienstverlening afgesloten door Brussels Airport Company met de verleners van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal.

BESLISSING D-2017-03-LA

Beslissing D-2017-03-LA betreffende het naleven, van Brussels Airport Company, van bepaalde voorwaarden uit  de exploitatielicentie. De Franse versie van de beslissing is hier te raadplegen.

BESLISSING D-2017-05-LA

Beslissing D-2017-05-LA betreffende de overeenkomst met betrekking tot het niveau van de dienstverlening afgesloten door Brussels Airport Company met de verleners van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal.

BESLISSING D-2017-06-LA

Beslissing D-2017-06-LA betreffende het van kracht worden van de wijziging van de luchthavengelden op de luchthaven Brussel-Nationaal.De Dienst Regulering heeft op 6 september 2017 een voorlopige beslissing genomen over de luchthavengelden die door licentiehouder Brussels Airport Company worden gewijzigd vanaf 1 november 2017. De Dienst Regulering oordeelt dat de voorgestelde tariefwijzing om procedurele redenen niet in werking kan treden op deze datum. De tekst van de beslissing kan hier worden teruggevonden. Bij een latere beslissing zal de Dienst Regulering zich nog inhoudelijk uitspreken over de tariefwijziging zelf.

BESLISSING D-2017-07-LA

Beslissing D-2017-07-LA betreffende de tussentijdse tariefwijziging voor de gereguleerde periode van 1 april 2016 t.e.m. 31 maart 2021, zoals finaal voorgesteld op 19 juli 2017 door Brussels Airport Company.
Op 14 december 2017 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen over de aanpassing van de luchthavengelden van Brussel-Nationaal. Hierbij heeft de regulator besloten om de verdeling van bepaalde kosten die gelinkt zijn aan de nieuwe beveiligings- en veiligheidsmaatregelen die in de nasleep van de aanslag van 22 maart 2016 werden genomen, te herzien. De regulator is van mening dat het noodzakelijk is om deze kosten toe te wijzen aan alle gebruikers van de luchthaveninfrastructuur en niet alleen aan de passagiers en de luchtvaartmaatschappijen. De niet-vertrouwelijke versie van deze beslissing kan hier worden teruggevonden.

Luchthaven – arrest Marktenhof van 27 juni 2018

Het Marktenhof deed op 27 juni 2018 uitspraak over het hoger beroep dat door Brussels Airport Company werd ingesteld tegen beslissing D-2017-07-LA. Het onderdeel dat betrekking heeft op de discriminatie tussen de verschillende actoren op de luchthaven werd hierbij vernietigd. De tekst van het arrest kan hier worden teruggevonden. De Dienst Regulering zal over dit arrest binnenkort nog een officiële mededeling uitvaardigen.

BESLISSING D-2017-08-LA

Beslissing D-2017-08-LA betreffende de wijziging van de kwaliteitscharters, opgesteld door Brussels Airport Company. Naar aanleiding van een wijziging van de methodologie voor tevredenheidsonderzoeken, dienden ook de kwaliteitscharters voor passagiers en gebruikers aangepast te worden. De Dienst Regulering heeft deze onder voorwaarden goedgekeurd. Deze beslissing kan hier geraadpleegd worden.

BESLISSING D-2018-02-L

Luchthaven – Beslissing D-2018-02-L betreffende het van kracht worden van de wijziging van de luchthavengelden op de luchthaven Brussel-Nationaal.
In navolging van Beslissing D-2017-07-LA heeft de luchthavenuitbater van februari tot maart 2018 een nieuwe consultatieprocedure met de luchtvaartmaatschappijen gehouden, die heeft geresulteerd in een nieuw voorstel van tariefaanpassing. Tegen dit voorstel werden bij de Dienst Regulering verschillende beroepsprocedures ingesteld. De Dienst Regulering heeft daarom op 11 april 2018 een voorlopige beslissing genomen over de inwerkingtreding van de tarieven. De Dienst Regulering oordeelt dat de voorgestelde tariefwijzing om procedurele redenen niet in werking kan treden op 1 juli 2018. De tekst van de beslissing kan hier worden teruggevonden. Bij een latere beslissing zal de Dienst Regulering zich nog inhoudelijk uitspreken over de tariefwijziging zelf.

BESLISSING D-2018-11-L

Luchthaven - Beslissing D-2018-11-L betreffende de tussentijdse tariefwijziging voor de gereguleerde periode van 1 april 2016 t.e.m. 31 maart 2021, zoals finaal voorgesteld op 12 maart 2018 door Brussels Airport Company.
Op 20 juli 2018 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen over de klachten van de luchtvaartmaatschappijen die werden ingesteld tegen het gewijzigde tariefvoorstel van 12 maart 2018. Dit tariefvoorstel vloeide voort uit een nieuwe consultatieprocedure die door de Dienst Regulering in beslissing D-2017-07-LA was opgelegd. Aangezien dit onderdeel van de beslissing op 27 juni 2018 door het Marktenhof werd vernietigd, zijn de klachten van de luchtvaartmaatschappijen zonder voorwerp. De tekst van de beslissing kan hier worden teruggevonden.

BESLISSING D-2018-15-L

Luchthaven – Beslissing D-2018-15-L betreffende de overeenkomst met betrekking tot het niveau van de dienstverlening afgesloten door Brussels Airport Company met de verleners van grondafhandelingsdiensten, beperkte categorie, ten behoeve van derden.
Op 25 oktober 2018 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen over de Service Level Agreement die de luchthavenuitbater dient af te sluiten met de grondafhandelaars op Brussels Airport. De Dienst Regulering heeft deze overeenkomst goedgekeurd, met uitzondering van de aspecten die betrekking hebben op het veiligheidsbeleid. De tekst van de niet-vertrouwelijke versie van de beslissing kan hier worden teruggevonden.