Beroepsmogelijkheid

Elk persoon die zijn belang aantoont kan beroep aantekenen bij het Hof van Beroep te Brussel zetelend zoals in kort geding tegen elke beslissing van de Dienst Regulering in het kader van zijn bevoegdheid tot administratief afhandelen van geschillen, zijn controlebevoegdheid en zijn bevoegdheid inzake behandeling van klachten.

Het beroep dient aangetekend te worden binnen de termijn van een maand vanaf de kennisgeving van de beslissing of, voor de belanghebbende personen aan wie de beslissing niet diende te worden betekend, binnen een termijn van een maand vanaf de bekendmaking van de bedoelde beslissing in het Belgisch Staatsblad.

Het hof van Beroep doet uitspraak met volle rechtsmacht.